HÅLLBARHET

VEAB är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015 sedan januari 2009.

Vårt ledningssystem utgör ett effektivt hjälpmedel för att styra och utveckla den dagliga verksamheten och vi arbetar kontinuerligt med ett antal kvalitets- och miljömål för att uppnå förbättringar i verksamheten. Vi har få avvikelser och reklamationer på utförda uppdrag, vilket är ett bevis på att vår kvalitetssäkring fungerar väl i företaget. VEABs möjlighet att uppnå sina kvalitets- och miljömål bygger på alla medarbetares delaktighet och förståelse av sin roll i företagets organisation.

Miljöhänsyn är en viktig del av arbetet i vår bransch och att hålla oss uppdaterade i olika miljöfrågor är en självklar och ständigt aktuell del av vårt arbete. Vi är lyhörda för våra kunders krav och behov inom kvalitets- och miljöområdet och föreslår gärna förbättringar för våra kunder där detta är möjligt genom att föreslå och installera miljöeffektiva system för ventilation och klimathantering.

Leverantörerna är en viktig del av VEABs verksamhet och vi vill gärna bedriva ett aktivt samarbete med våra leverantörer i kvalitets- och miljöfrågor.

MILJÖPOLICY

Ventilation Entreprenad AB VEAB, som arbetar med installation, reparation och service inom ventilationsområdet med inriktning framför allt på luftbehandling, luftkonditionering och inomhusmiljö, ska efter bästa förmåga bidra till minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld.

Detta uppnår vi genom att

 • Känna till och följa de lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet som berör verksamheten
 • Så långt möjligt välja leverantörer/entreprenörer som bedriver ett aktivt miljöarbete
 • Bedriva en effektiv avfallshantering och källsortera eget avfall enligt utarbetade instruktioner och föreskrifter,
 • Hushålla med resurser
 • Fånga upp miljökrav från kunder och myndigheter
 • Utbilda medarbetarna så att de tar ett personligt ansvar för miljön i sitt dagliga arbete och därigenom förebygger föroreningar
 • Ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder
mountains, river, forest-4467436.jpg
forest, trail, sunbeams-2942477.jpg

KVALITETSPOLICY

Ventilation Entreprenad AB VEAB, som arbetar med installation, reparation och service inom ventilationsområdet med inriktning framför allt på luftbehandling, luftkonditionering och inomhusmiljö, ska leva upp till kundernas krav.

Detta uppnår vi genom att

 • leverera rätt produkt och tjänst enligt de avtal och överenskommelser som ingåtts med kunden
 • vara lyhörda för kundens behov och önskemål och lösa eventuella problem på ett vänligt och korrekt sätt
 • ge kunderna snabba svar vid förfrågningar
 • ständigt arbeta med förbättringsinriktade åtgärder mot våra fastställda kvalitetsmål
 • följa fastställda interna rutiner samt lagar, förordningar och andra krav